ប្រយ័ត្នប៉ះក្លែងក្លាយ! ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអាខោន៨ លក់ឱសថបុរាណ LIANHUA QINGWEN JIACHANG ខុសច្បាប់ មកមើលរបៀបប្រៀបធៀប

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ឱសថបុរាណ LIANHUA QINGWEN JIACHANG ខុសច្បាប់។