ពេលនេះចៅអធិការវត្តដែលនៅពីក្រោយការសាងសង់នេះ បានចេញបដិសេធថា ខ្លួនមិនបានលួចចម្លងទេ គឺកើតឡើងដោយការស្រមើលស្រមៃ និង...

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមានមតិលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ទាក់ទងនឹងប្រាសាទនៅប្រទេសថៃ ដែលមានរូបរាង និងប្លង់ ស្រដៀងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជា ដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះព្រះចៅអធិការវត្ត ភូមេនហ្វា នៅខេត្តបុរីរម្យ ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយការសាងសង់ប្រាសាទដ៏ធំមួយនេះ បានដោយលើកឡើងចេញមុខការពារថា គម្រោងសាងសង់ប្រាសាទនេះ មិនមែនជាការសាងសង់អង្គរវត្តទី២ទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សមស័កស៊ុងវ៉ារ៉ាជិតតូ ដែលជាព្រះចៅអធិការវត្តខាងលើនេះ បានប្រាប់គណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយប្រធានការិយាល័យវប្បធម៌ខេត្ត គឺលោកខាត់ធីយ៉ាឆៃម៉ាន ថាគម្រោងនេះបានកើតចេញពី ការស្រមើលស្រមៃ និងចក្ខុវិស័យរបស់លោកផ្ទាល់ មិនបានចម្លងពីប្រាសាទដទៃ ឬប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីកាសែតបាងកងប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញនេះ។

Wat Phu Man Fah abbot Somsak Sungwarajitto: It is not a replica of Angkor Wat. (Photo: Surachai Piraksa)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia