លោក ពឹង គិមឆេន អតីតនាយកបឋមវត្តបូព៌ ក្លាយជាទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំ ដែលមានឋានៈស្មើនឹង

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចតែងតាំងលោក ពឹង គិមឆេន អតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលមានឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការចុះថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

លោក ពឹង គិមឆេន គឺជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធការងារ និងមានស្នាដៃល្អក្នុងការដឹកនាំបែបប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ តាំងចិត្ត មុតមាំ ក្នុងវិស័យអប់រំ ដែលលោក រស់ សុវាចា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបញ្ជាក់ថា ការតែងតាំងនេះ គឺដើម្បីឲ្យគាត់ ចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia