សម្តេច​តេជោ​នឹងចាក់ដូសទីបី​ជូនពលរដ្ឋ​ ដោយប្រេីវ៉ាក់សាំង​អាស្ត្រាហ្សានីការ​ ធ្វើជាដូសជម្រុញតែម្តង

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់កុមារ និងយុវវ័យ ចាប់ពីអាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដោយ​សម្ដេចបញ្ជាក់ថា​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ស៊ីណូវ៉ាក់​ និង​ ស៊ីណូហ្វាម​ រួចហេីយ​ នឹងទទួល​បាន​ការ​ចាក់​ដូសទី​បីគឺ​ អាស្ត្រាហ្សានីការ​តែម្តង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច​តេជោ ​បានណែនាំ​ឱ្យ​បញ្ជាទិញ ​អាស្ត្រាហ្សានីការ​ ដេីម្បី​ត្រៀម​ចាក់​ជាដូសទីបី​ ជូនពលរដ្ឋ​ដែល​ចាក់វ៉ាក់សាំង​លេីក​ទីពីរ​រួចរាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច​តេជោ​បញ្ជាក់ថា​ ការចាក់​ដូសទី​បី​ ដែល​ប្រើ​អាស្ត្រាហ្សានីការ​ នឹងមិនធ្វេីលេីក្មេងទេ​ ដោយសារ​អាស្ត្រាហ្សានីការ​ ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ចំពោះក្មេង​  ដោយឡែក​ចំពោះ​អ្នក​ចាក់​ដូសទី​១​ ទី២​ អាស្ត្រាហ្សានីការ​វិញនោះ​ នោះដូសទីបី​ មិនទាន់កំណត់ថាត្រូវចាក់​វ៉ាក់​សាំង​មួយណានោះទេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចំពោះការចាក់​ដូសទី​បី​ នឹង​ធ្វេី​ឡេីង​ចំពោះ​ក្រុមជាអទិភាព​ ក្រុមជួរមុខជាមុន​ ដែលមានមនុស្សប្រមាណ​៥០ម៉ឺន​នាក់​។

@FirstNewsAsia