ការពិតអ៊ីចឹងសោះ មានឆ្ងល់អត់ ហេតុអ្វីចេញម៉ាភ្លេត ម៉េចគេថតបាន? លោក ផែង វណ្ណៈទម្លា.យខ្ទេ.ច (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងតោហ៊ីម៉ា ដែលមានការក ក្រើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រោយពីមានអ្នកថតរូបសត្វតោបាន ខណៈតោចេញពីក្នុងផ្ទះវីឡាមកខាងក្រៅ ហើយភ្លាមៗក៏ត្រូវបាននាំចូលទៅវិញនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមផេ-កមួយដែលមានអក្សរចិនឈ្មោះ «黑漫粑粑» បានឲ្យដឹងភ្លាមៗផងដែរថា៖ ថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលយកសំរាមទៅចោល តោវាតាមចេញទៅ ហេីយតាមចូលមកវិញ បង្កឲ្យមានរឿងនេះកេីតឡេីង សុំទោសផងដែលបង្ករឿងនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

ខ្ញុំក៏កំពុងឲ្យគេធ្វេីរបងហេីយ ហេីយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបង្កេីនការមេីលវាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅទៀតនោះទេ សូមអ-ភ័យទោ-សផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោកផែង វណ្ណៈ ដែលទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺបានឲ្យដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហានេះផងដែរថា៖ ម្ចាស់ដែលជាជនជាតិចិនគឺឈឺ កំពុងតែសម្រាកភ្ជួរសារ៉ូមដោយមិនបានដឹងថាតោរបស់ខ្លួន ចេញទៅក្រៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺអ្នកមើលថែតោ ជាអ្នកមើល ទើបបណ្ដោយឲ្យតោចេញក្រៅបានយ៉ាងនេះ ហើយក៏មានអ្នកចាំថតតែម្ដង ដោយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមកលើកឡើងថា អាចមានគេចង់ធ្វើស៊ីជនជាតិចិន ឲ្យមកចាប់តោ ព្រោះអីតោគឺចេញក្រៅមិនយូរឡើយ គឺមានអ្នកចាំថតតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាលោក ផែង វណ្ណៈ ថារឿងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាម្ចាស់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបាន ប្រយ័ត្នប្រយែង កុំឲ្យមានរឿងច្រំដែលនេះកើតឡើងរំខានដល់ថ្នាក់លើតទៅទៀត សុំកុំយកការអាណិតស្រលាញ់ ការយោគយល់ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅធ្វើជារឿងក្អេ.ងក្អា.ង ធ្វើអីផ្ដេ.សផ្ដា.ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបជូនថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ជនជាតិចិន យកសត្វតោ ពីសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ ត្រលប់មកនៅផ្ទះវីឡាវិញ ជាមួយកិច្ចសន្យាមិនឲ្យសត្វតោនេះ បង្កការភ័.យខ្លា.ចដល់អ្នករស់នៅជុំវិញ និងលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia