លោក សុវណ្ណ ឬទ្ធី ថាលោកបួ.សមិនមែនបួ.សព្រោះមនុស្សស្រីណាម្នាក់នោះទេ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈចុងក្រោយនេះ នៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីលោក រិទ្ធ ស្វាមីលោកស្រីទ្រី ដាណា បានសម្រេចបួ.ស ធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចាប់ផ្ដើមផុសរូប ទាំងលោក ដួង ឆាយ លោកសូនី និងលោកសុវណ្ណរិទ្ធី ដោយថាបួ.ស ដោយសារមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាទាក់ទងនឹងរឿងនេះ ក្រោយមានការប្រតិកម្មច្រើន នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក សុវណ្ណរិទ្ធី បានចេញវីដេអូបកស្រាយអំពីមូលឲ្យដែលលោកបួ.សម្ដងទៀត ដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំ។ ក្នុងនោះលោកបានបកស្រាយបញ្ជាក់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំកោរសក់បួ.សព្រោះសងគុណលោកឪពុក អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ មិនមែនបួ.សព្រោះមនុស្សស្រីណាម្នាក់នោះទេ … សូមកុំមានការយល់ច្រឡំហើយកុំអូសទាញរូបខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងៗទៀត ជាពិសេសមេត្តាពុកម៉ែ បងប្អូន ឈប់សើចយំរឿងជីវិតនៃការបែ.កបា.ក់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់គេម្នាក់ៗតទៅទៀតទៅ…បា.ប.ក.ម្មមានពិតណាបងប្អូន … ពេលរឿងទាំងនោះធ្លា.ក់លើអ្នក ឬសាច់ញាត្តិរបស់អ្នកទើបអ្នកដឹងថាវាឈឺ.ចា.ប់យ៉ាណានោះ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia