និស្សិតក្រីក្រ តែជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្សី មកជួបលោក វិល្លាម ទទួលបានការជួយយ៉ាងច្រើន...ព្រោះតែមូលហេតុនេះ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញានេះ លោក សុខ សុវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុង ដែលគេស្គាល់ វិល្លាម ប្រធានបក្សខ្មែរក្រោក បានអនុញ្ញាតិឲ្យ ក្មួយប្រុស ឈ្មោះ នន់ វិទូ ជានិស្សិតក្រីក្រជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសរុស្សី និងម្ដាយ មកចូលជួបសម្ដែងការគួរសម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាការឆ្លេីយតបនឹងលិខិតរបស់ក្មួយប្រុសដែលបានស្នេីរសុំអោយលោកជួយឧបត្ថម្ភ ខណៈដែលក្មួយមានការខ្វះខាតខ្លាំងទាំងថវិការ និងសម្ភារៈដេីម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្សី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងជំនួបនេះលោកវិល្លាម បានសំណេះសំណាល និងផ្ដាំផ្ញេីអោយក្មួយប្រុស នន់វិទូ ខិតខំសិក្សាដេីម្បីយកចំណេះដឹងមកប្រកបវិជ្ជាជីវៈជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ជួយអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ជាពិសេសគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងឱកាសនេះលោកបានឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿង និងថវិការ ១៥០០ ដុល្លារ ជាពិសេសគឺនិងឧបត្ថមដល់ក្មួយប្រុសចំនួន ១០០ដុល្លារជារៀងរាល់ខែរហូតរៀនចប់ បន្ថែមពីការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋចំនួន៥០ដុល្លារមួយខែ និងការឧបត្ថម្ភរបស់រុស្សី ៥០ ដុល្លារមួយខែ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាគតិរបស់ខ្ញុំ ការកសាងសង្គមមួយវាមានផ្លូវវែងឆ្ងាយណាស់ ចង់កសាងសង្គមមួយគឺកសាងធនធានមនុស្សជាអទិភាព ! «ប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាល មិនមែនប្រទេសដែលមានមាសប្រាក់ច្រេីនទេ គឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពច្រេីន»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia