មុនមួយថ្ងៃផ្ទះសមាជិកសភា ,ផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រី ដែលនឹងត្រូវទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្ងៃនេះ មកជួបសភាពបែបនេះ

សង្គម

ហ្វឺសញូសអាស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនខ្នងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ត្រូវបានរ.ងនៅការលិ.ចល.ង់ដោយទឹកជំ.ន.ន់ធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃ និងទឹកភ្លៀង យ៉ាងណាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ច បានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រឡេកមកមើលប្រទេសថៃវិញ កាលពីម្សិលមិញ ថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា នៅខេត្តសុខោទ័យ ប្រទេសថៃ មានទឹកជំ.ន.ន់ធ្ង.ន់គួរសម ក្នុងនោះក៏មានគេហដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រី និងសមាជិកសភាផងដែរ ដែលត្រូវទឹកជ.ន់លិច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សភាពបែបនេះគឺមុនមួយថ្ងៃ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី២៦ កញ្ញា ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា នឹងចុះមកស្រុកស៊ីសំរោង ខេត្តសុខោទ័យ នេះដ់ើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកជំ.ន.ន់ និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃស្អែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកសោមសាក់បាននិយាយថា ទឹកជំ.ន.ន់នៅសុខោទ័យ ឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុន ដែលជាកន្លែងដែលទន្លេយ៉ុមនឹងហូរមកពីខេត្តភេ ទឹកជំនន់នឹងថយចុះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ប៉ុន្តែពេលនេះវាជាទឹកព្រែកដែលហូ.រពីខាងលិច និងពាយ័ព្យ រួមជាមួយជំ.ន.ន់ទឹកភ្លៀង និងទឹកពីភាគខាងជើង បណ្តាលឱ្យខូ.ច.ខា.តនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដូចជាស្រុកមឿង ស្រុកស៊ីសំរោង ដែលជាតំបន់ដែលបាតខ្ទះ គឺទទួលទឹកពីគ្រប់ទិសទី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ sanook

@FirstNewsAsia