កម្សត់ពេកហើយប្អូនប្រុស សូមប្អូនបានទៅដល់កន្លែងដែលលែងមានទុ.ក្ខព្រួយកង្វល់អំពីការឈឺចា.ប់នេះទៀតចុះណា

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុករបស់កុមារា ឆាត លីហុងបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពកូនរបស់គាត់ថា កូនកើតថ្ងៃអាទិត្យ 11/10/2015 ពាក់កណ្តាលខែ 3 2021 លីហុងចាប់ផ្តើមក្តៅខ្លួនដោយយើងគិតថាជាជំ.ងឺធម្មតា ក្រោយការលេ.បថ្នា​ំដាក់សេរ៉ូមមិនបាត់ ខ្ញុំក៏យកកូនទៅម-ន្ទីរ-ពេ-ទ្យគន្ធបុប្ផា បន្ទាប់ពីជួបពិ-គ្រោះជាមួយគ្រូ-ពេទ្យ អ្នកគ្រូក៏អោយលីហុងត្រូវគេងពេ-ទ្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេងពេ-ទ្យបាន5ថ្ងៃអ្នកគ្រូក៏អោយលីហុងចេញពីម-ន្ទីពេ-ទ្យ គេងផ្ទះបានតែ1យប់លីហុងចាប់ផ្តើមក្តៅខ្លួនសារជាថ្មី។ ស្អែកឡើងខ្ញុំក៏កូនទៅពេ-ទ្យម្តងទៀត យើងក៏បានគេងពេ-ទ្យទៀតហើយ គេងពេ-ទ្យអស់ជាង10ថ្ងៃ អាការៈគឺដដែលក្តៅខ្លួនអត់បាត់សោះរាងកាយក៏ចាប់ផ្តើមចុះស្គម អាអូនចេះតែប្រាប់ថាចុ.កពោះ ពេ.ទ្យក៏យកទៅអេកូជាលើកទី2ទើបដឹងថាមានដុំសា.ច់ក្នុងពោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អារម្មណ៍ពេលនោះភយ័ខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមវាជាដុំសា.ច់ធម្មតា។បន្ទាប់មកពេ.ទ្យក៏ប្រាប់ថាត្រូវ IMR ស្អែកឡើងបានលទ្ធផលគឺជាដំណឹងដ៏សែ.នអា.ក្រក់ IMR បញ្ចាក់ថាវាគឺជាជំ.ងឺ.ម.ហា.រីក អារម្មណ៍ពេលនោះអ្នកគ្រូ.ពេទ្យធំថាខាងម.ន្ទីរ.ពេ.ទ្យមិនមានព្យា.បាលជំ.ងឺប្រភេទនឹងទេ តែគាត់នឹងជួយទាក់ទងខាងម.ន្ទីរពេ.ទ្យមួយកន្លែងអោយ។

ព្រោះតែកូ.វី.តច.ង្រៃអ្វីៗត្រូវបានក.កស្ទ-ះ ខាងម.ន្ទីរមិនទទួលអ្នកជំ.ងឺថ្មីចូល ចង់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ចេញមិនរួចពួកយើងក៏សំរេចចិត្តចូលដែរមានព្យា.បាលជំ.ងឺម.ហា.រី.កកុមារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី1ចូលមកដល់ម.ន្ទីរពេ.ទ្យស្រាប់តែអ្នកគ្រូប្រាប់ថាម.ន្ទីរពេ.ទ្យរកឃើញអ្នកជំ.ងឺមានផ្ទុ.កមេ.រោ.គកូ.វី.តក្នុងអាគារ ចឹងខាងវ-ះកា.ត់គេអត់ហ៊ានវ-ះកា.ត់ទេ ហើយត្រូវបិទអាគារ ដោយតំរូវអោយអ្នកជំ.ងឺទាំងអស់ចេញពីម.ន្ទីរ.ពេ.ទ្យ។ពួកយើងដឹងថាកូនមកផ្ទះដឹងតែធ្វើទុកហើយក៏សូមអ្នកគ្រូសំរាកនៅក្នុងម.ន្ទីរ.ពេ.ទ្យអស់រយៈពេល12ថ្ងៃ ។

ក្រោយបិទអាគារបាន14ថ្ងៃ ខាងមន្ទីរពេទ្យក៏ចាប់ផ្តើមបើកទទួលអ្នកជំ.ងឺចូលព្យា.បាលវិញ លីហុងក៏បានចាប់ផ្តើមព្យា.បាលដោយប្រីថ្នា​ំគី.មីលើកទី1រយៈ9ថ្ងៃហើយត្រូវបានអ្នកគ្រូអោយត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។ មកផ្ទះបាន5ថ្ងៃលីហុងក្តៅខ្លួនព្រោះខ្វះឈា.មយើងក៏ត្រលប់មកម.ន្ទីរ.ពេ.ទ្យវិញមុនការណាត់នេះហើយជាលើកដំបូងត្រូវបញ្ចូលឈា.ម។

ដល់ថ្ងៃណាត់ដាក់ថ្នា​ំលើកទី2 លីហុងនឹងប៉ាត្រូវបានរកឃើញមានកូ។វី។តហើយបញ្ចូនទៅសែនសុខ រយៈពេល20ថ្ងៃនឹងត្រូវបន្តចត្តា.ឡី.សក័14ថ្ងៃទើបម.ន្ទីរពេ.ទ្យទទួលអោយចូលព្យា.បាលវិញតែក្នុងចតាលីសក័បាន1អាទិត្យជំ.ងឺលីហុងចាប់ផ្តើមធ្វើទុកប៉ាក៏សូមអោយអ្នកគ្រូជួយដើម្បីព្យា.បាលបន្ត អ្នកគ្រូក៏បានសូមខាងគ្លី.និចអោយលីហុងចូលព្យា.បាលដាក់ថ្នា​ំលើកទី2 នេះហើយជាពេលដែលខកខានការព្យា.បាល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1អាទិត្យក្រោយមកដល់ថ្ងៃចូលពេ.ទ្យហើយជាលើកទី3នៃការព្យា.បាលហើយការព្យា.បាលលើកនេះពិបាកជាងរាល់លើកដោយមានការធ្វើទុករបស់ជំ.ងឺ អ្នកគ្រូប្រាប់ថាត្រូវចូលCT Scanដើម្បើមើលដុំសា.ច់ លទ្ធផលល្អណាស់ដុំសា.ច់បានបាត់អស់ហើយអ្នកគ្រូប្រាប់ថាបើដុំសាច់.នឹងបាត់អស់ការព្យា.បាលទទួលបានជោគជយ័ហើយ អារម្មណ៍ពេលនោះអររកអ្វីប្រៀបមិនបានគិតថាពួកយើងតស៊ូបានសំរេចហើយ ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់។

ក្រោយការថតហើយការព្យា.បាលឈានដល់ការដាក់ថ្នា​ំលើកទី4តែម្តងចូលពេ.ទ្យលើកនេះត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ22ថ្ងៃ។ ចេញពីពេ.ទ្យលើកនេះដំបូងរាងខ្សោយបន្តិចតែក្រោយពីរបានទៅផ្ទះម៉ាក់យាយស្រូបខ្សល់អាកាសក៏មានកំលាំងហើយញុំបាយបានច្រើនទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ថ្ងៃដាក់ថ្នា​ំលើកទី5ហើយប៉ាៗនាំកូនចូលម.ន្ទីរដូចសព្វដងក្រោយសំ.រាកព្យា.បាលបាន8ថ្ងៃអ្នកគ្រូក៏អោយចេញមកផ្ទះហើយប្រាប់ថាដាក់ថ្នា​ំ2ដងទៀតគឺចប់ការព្យា.បាលហើយ។ចេញពីពេ.ទ្យលីហុងក៏ទារទៅផ្ទះម៉ាក់យាយទៀត តែទៅលើកនេះលីហុងញុំបាយអត់សូវបានហើយអាការះមិនសូវល្អពួកយើងក៏ត្រលប់មកផ្ទះវិញ។

2ថ្ងៃក្រោយពួកយើងនាំគាត់ទៅម.ន្ទីរដើម្បើជួបអ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូថាត្រូវថត CT Scan ។ ស្អែកឡើងយើងទៅពេ.ទ្យម្តងទៀតថតCT Scanហើយបានលទ្ធិផលទៅជួបអ្នកគ្រូដើម្បើដឹងពីជំ.ងឺ។លទ្ធិផលម្តងនេះអក្រក់ពេកហើយអ្នកគ្រូប្រាប់ថាមានដុំសា.ច់ថ្មីមួយទៀតដុះនៅឆ្អឹ.ងខ្ន.ងកៀបស.រសៃ.រត្រូវធ្វើការវ​ះកាត់បានៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះលីហុងត្រូវបានបញ្ចូនមកមន្ទីរគន្ធបុប្ផាដើម្បើសូមការវ​ះកា.ត់ 1អាទិត្យក្រោយមកក៏បានវ​ះកា.ត់រួចរាល់ វ​ះកា.ត់ហើយបានកន្លះខែមើលសភាពជំ.ងឺមិនបានធូរស្បើយពួកយើងក៏សំរេចចិត្តសុំលោកគ្រូពេ.ទ្យយកកូនផ្ទះ។ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជំ.ងឺមិនធូរស្បើ.យឡើយ ។

ឥឡូវពេលនេះកូនលែងឈឺចុ.កចា.ប់ទៀតហើយ កូនបានសំរាកហើយម៉ាក់សូមអោយកូនបានទៅកាន់សុ.គ.តិ.ភព កើតជាតិណាៗសូមអោយកូនអាយុវែង មានសុខភាពបរិបូរណ៍កុំអោយអ.ភ័.ព្វដូចជាតិនេះទៀត បើមាននិស្ស័យសូមអោយកូនមកជាកូនម៉ាក់ទៀតណាកូន មរ.ណះ.ភា.ពថ្ងៃច្ទន័ 11/10/2021

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia