ចែករំលែកបទពិសោធក្រោយឆ្ល.ងកូ.វីដមួយគ្រួសារ ដែលមានទាំងម្ដាយចាស់ និងកូនតូចអាយុ៥ខែ

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកម្ដាយច័ន្ទនិមុល បានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការព្យា-បាលជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ក្រោយឆ្ល-ងមួយគ្រួសារ ដែលមានទាំងចាស់ និងក្មេងតូចផងដែរ ក្នុងនោះអ្នកម្ដាយបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖

ស្គាល់ហេីយជំ.ងឺកូវិត មួយគ្រួសារ៦នាក់ឆ្ល-ង៥នាក់។ រយៈពេលមួយខែជាងដែរគ្រួសារខ្ញុំបានឆ្ល-ងម្តងម្នាក់ពីជំ.ងឺមួយនេះ តែអ្វីដែរសំណាងពួកយេីងអាចឆ្ល-ងផុតវាដោយជោគជ័យ។ ជំ.ងឺនេះគឺឆ្ល-ងលឿនខ្លាំងណាស់ ហេីយឆ្ល-ងលឿនបំផុតបេីសិនជាម្នាក់នោះជាសមាជិកគ្រួសារ ព្រោះយេីងនិងមិនប្រយ័ត្នជាមួយសមាជិកគ្រួសារយេីងដូចអ្នកក្រៅទេ ព្យាយាមតាមដានអការៈខ្លួនឯងបេីសិនយេីងជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងនៅអោយឆ្ងាយពីគ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំរាប់គ្រួសារខ្ញុំពេលដឹងភ្លាមថាបានប៉-ះ.ពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកឆ្ល-ងគឺពួកយេីងបានការពារភ្លាមហេីយលទ្ធផលគឺវិជ្ជមានតែម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែរប៉ះផ្ទាល់ហេីយគាត់បានទៅព្យា-បាលនៅពេ-ទ្យហេីយគាត់ក៏បានជានៅ១២ថ្ងៃក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អារម្មណ៍ដំបូងភ័យជាងគេគឺម៉ាក់ព្រោះគាត់ចាស់ មួយទៀតកូនទេីបតែ៥ខែ យេីងបាននៅឆ្ងាយពីគ្នាហេីយតាមដានអការៈរៀងខ្លួន បានមួយអាទិត្យគ្មានអ្នកណាកេីតអីនោះទេ យេីងក៏ចាប់ផ្តេីមប្រហែស លែងសូវការពារពេលនៅក្នុងផ្ទះជុំគ្នាដូចកាលដំបូង លែងពាក់ម៉ា-ស់ជាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី១០សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ចាប់ផ្ដេីមចេញរោ-គសញ្ញា តែគាត់គិតថាមិនអីរហូតដល់ថ្ងៃទី១៣លទ្ធផលរបស់គាត់គឺវិជ្ជមានគ្រប់យ៉ាងគឺជំ.ងឺនិងវាបានឆ្ល-ងពេញផ្ទះទៅហេីយ ពួកយេីងចាប់ផ្តេីមឈឺម្តងម្នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ៗ។ ហេីយក៏បានប្រាប់ទៅភូមិឃុំផ្ទះខ្ញុំក៏ត្រូវបានបិទ ហេីយស្មេីរសុំព្យា-បាលនៅផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាក់ចាស់កូននៅតូច អាណិតកូនខ្លាចកូនឈឺធ្វេីទុកហេីយគាត់មិនចេះនិយាយប្រាប់ ព្រោះកូនខ្ញុំមិនដែរឈឺសូម្បីតែហៀរសំបោរតាំងពីកេីត គាត់ត្រូវប្តូរមកបៅទឹកដោ-ះគោភ្លាមៗ ដោយសារខ្ញុំត្រូវព្យា-បាលដែរប្រេីថ្មាំច្រេីនគាត់មិនអាចបៅទឹកដោ-ះបានទៀតទេ។

តែឆ្ល-ងកាត់រយៈពេលនេះទេីបដឹងថាគាត់រឹងមាំប៉ុណា្ណ។ បងបងម៉ាក់ៗដែលមានកូនតូចហេីយ ជំ.ងឺនេះជាមួយកូនកេ្មងសុខភាពល្អធម្នតាគឺមិនសូវមានបញ្ហាទេព្រោះអង់ទីគ័រគាត់ខ្លាំងណាស់ តែគាត់មានជំ.ងឺពីកំណេីត ឬគាត់កេីតមិនគ្រប់ខែត្រូវប្រយ័ត្នអោយមែនទែនវាអាចធ្វេីទុកគាត់ខ្លាំងព្រោះគាត់ធ្លាប់ខ្សោយ។ អ្វីដែរសំខាន់ពេលនេះពួកយេីងទាំងអស់គ្នាជាហេីយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំខាន់ខ្លាំងមួយទៀតកុំជឿគេថាផ្តាសសាយក៏តេស្តឃេីញអី បេីសង្ស័យតេស្តទៅជៀសជាងគិតថាផ្តាសសាយតែវាគឺកូវិតហេីយឆ្ល-ងទៅអ្នកដទៃព្រោះនេះជាមេរៀនគ្រួសារខ្ញុំរហូតដល់ឆ្ល-ងពេញមួយផ្ទះ។ ណាមួយឈឺភ្លាមៗនៅស្រាលយេីងអាចព្យា-បាលទាន់ពេលដែលវាមិនទាន់ចូលដល់សួតយេីងកុំទុកដល់ហត់ខ្លាំងពិបាកដកដង្ហេីមទេីបតេស្តអី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែបេីយេីងឆ្ល-ងវាហេីយទេីបដឹងថាជំ.ងឺនេះមិនគួរអោយខ្លាចជាងការបាក់ទឹកចិត្ត ក្នុងកំឡុងពេលព្យា-បាលទេចឹងកុំខ្លាចវាហេីយត្រូវខំថែខ្លួនកុំគិតច្រេីនវានិងធូរស្បេីយឡេីងវិញ។
គ្រួសារខ្ញុំមិនបានចេញទៅណាទេព្រោះយេីងឆ្ល-ងពេលកំពុងធ្វេី quarantine (ចត្តាឡីស័ក) ១៤ថ្ងៃនៅឡេីយទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia