នោះខ្ញុងរៀបរាប់ រឿងជាមួយលោកគ្រូជោគជ័យ ខណៈចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលទទួលបានពីសប្បុរសជនមានជាង៥ម៉ឺនដុល្លារ (មានវីដេអូ)

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងអ្នកនាងខ្ញុង រហូតដល់លោកសៀវ សុផល ដែលមហាជនកំពុងតែរង់ចាំមើល ខណៈមានការបកស្រាយរៀងៗខ្លួន ឯមហាជនខ្លះក៏មិនពេញចិត្តចំពោះរឿងដែលលោកសៀវ សុផល អះអាងថាជាមេគំនិតដែលនាំឲ្យខ្ញុងក្លាហាន ហើយដោ-ះបំណុល 572,000$ តែ១ថ្ងៃ ហើយដៃគូហៅទៅប្រើវិញនោះដែរ ហើយរឿងនេះមហាជនក៏រិះ.គន់ខ្ញុងសំបើបដែរ ដែលថាចូលរួមសម្ដែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ ខ្ញុងចេញមុខបកស្រាយសារជាថ្មីទៀត ក្នុងសន្និសិទ្ធនៅផ្ទះអ្នកនាង ខ្ញុង ខណ្ឌព្រែកភ្នៅរៀបរាប់ពីដំណើររឿង ជាពិសេសរឿងជាមួយលោកគ្រូ សៀវ សុផល ដែលខាងលោកគ្រូទាមទារប្រាក់ចំនួន១ម៉ឺនដុល្លារ មុននឹងជួបលោកគ្រូ ប៉ុន្តែដោយសារគ្មានលទ្ធភាព មានត្រឹមតែ៥០០ដុល្លារ ទាំងប-ញ្ចាំទូរស័ព្ទ ប្រមូលលុយអស់ហើយ ទើបចុងក្រោយសម្រេចជួបត្រឹម៥០០ដុល្លារនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែបងប្អូនប្រជាជនពលរដ្ឋដែលបានជួយស្រីខ្ញុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ គិតមកដល់ត្រឹមព្រឹក20តុលា ថ្ងៃនេះ សរុបជាទឹកប្រាក់ បានចំនួន 56542.37 $ ( ប្រាំមុឺនប្រាំមួយពាន់ប្រាំរយសែសិបពីរ ដុលា ចុច សាមសិបប្រាំពីរសេន ) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាថវិការដែលជាទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជានជនជួយដល់តារាសម្តែង និងកំប្លែង ស្រីខ្ញុង ហើយអ្នកនាងខ្ញុងនិយាយថា និងមិនបែងចែកលុយសងម្ចាស់បំណុលណាមួយទេ គឺត្រូវពឹងបងប្អូនអ្នកច្បា.ប់ចេះជួយដោះស្រាយបន្តតើគួរសងបែបណា បើសងតែមួយ និងមានការច្រនែន ហើយអ្នកនាងខ្ញុង នៅតែព្រមទទួលកំ.ហុ.សទាំងអស់ ដោយមិនរត់ទៅណាឡើយ។ សូមទស្សនាវីដេអូបកស្រាយទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia