ដូចមិនសូវយល់ទេ លិខិតកោះហៅ អធិការក្រុងដូនកែវជាអ្នកចេញ តែឲ្យនាងទៅកាន់អធិការស្រុកត្រាំកក់? ហើយកាន់តែមិនយល់ទៀតរឿងនេះតែម្ដង

សង្គម

ហ្វឺសញូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ បានលើកឡើងថា ខ្ញុំជារាស្រ្តមិនសូវមានការយល់ដឹងទេ លោកអធិការក្រុងដូនកែវចេញលិខិតកោ​ះហៅខ្ញុំ​ តែអោយទៅជួបនៅអធិការស្រុកត្រាំកក់​ដើម្បីសាកសួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញ ប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលដែលយកលិខិតមកអោយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញ្ញុំទៅជួបនៅអធិការដ្ឋានក្រុងដូនកែវ​ តើត្រូវអោយខ្ញុំទៅណា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋបានបន្ថែមថា ខ្ញុំល្ង-ង់មិនសូវចេះច្បា-ប់ទេ។​ ឬមួយក៏ខ្ញុំផុ សពីបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅផ្សារតាកែវចង់ធ្វើរបងរំ-លោ-ភយកផ្លូវសាធារណៈក៏ត្រូវមានទោ-សដែរ?

ខេត្តតាកែវ ភូមិថ្នល់បែក សង្កាត់រការក្រៅ លិខិតមកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច ថ្ងៃទី 29.10.21 ជាថ្ងៃបុណ្យគ្រងរាជ្យសម្បត្តិព្រ​ះមហាក្សត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលជាការងឿងឆ្ងល់ លិខិតកោះហៅ អធិការក្រុងដូនកែវជាអ្នកចេញ តែឲ្យនាងទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្រាំកក់? ហើយបើជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសោះ ម៉េចលោកអធិការមិនមកសួរនាងដល់ផ្ទះនាងទៅ ឲ្យគ្នាទៅឯណានោះទៅវិញ វាដូចជាមិនសម!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ! តើជាឯកសារអី្វទៅ អ-ត្តស-ញ្ញាណ-បណ្ណ  សំបុត្រកំណើត សៀវភៅគ្រួសារ ឬលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវ មេម៉ាយ...?? គួរតែបរិយាយពីកម្មវត្ថុនៃការកោ​ះហៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីឲ្យគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈខ្លះផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណ នីខាងលើនេះធ្លាប់បានលើកឡើងទាក់ទងនឹងរឿង មានអ្នកអាងអំ ណា ចធ្វើរបងហួសគំនូសព្រំដី ចង់បិទផ្លូវទឹកដែលជាផ្លូវឌឿងហែមរបស់រដ្ឋទុកអោយប្រើប្រាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

@FirstNewsAsia